Cerrar
Da tu opinión!Nombre

Apellidos

Dirección de correo electrónico

Sexo

Acepto política
AUTORITZACIÓ I CONSENTIMENT
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al fitxer Participació ciutadana, el responsable del qual és el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, amb la finalitat de gestionar el contacte amb la ciutadania interessada amb la tramitació del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional i en prendre part en els processos de participació ciutadana relacionats, i per tal d’enviar-li informació sobre les actuacions, i convidar-la a participar en les diferents formes previstes per la normativa legal vigent.
El Consorci es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, sens perjudici de la tramesa al Departament de Territori i Sostenibilitat de les aportacions presentades per tal de que siguin tingudes en consideració. En la web del Departament i en el mateix anunci d’informació pública es dona informació sobre el tractament de les dades que efectuarà el Departament.
També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a la següent adreça: consorci@parcdelalba.cat.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN

Proyecto de Reparcelación en la modalidad de cooperación del sector Parc de l´Alba delimitado por el Plan Director Urbanistico para la delimitación y ordenación del Centro Direccional.  Aprobado marzo 2015PROYECTO DE OBRAS BASICAS

Proyecte de obras básicas de urbanización en el sector Parc de l´Alba de Cerdanyola del Vallès. Aprobado: Noviembre 2014Proyecto de urbanización de los ejes B, 3b y C

Proyecto de urbanización de los ejes B, 3b y C, en el entorno de las parcelas PC2 04 en el sector Parc de l´Alba del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Licitado: Septiembre 2015 En obras.Proyecto de Montserrat 2

Proyecto de restauración ambiental del antiguo vertedero "Montserrat 2" en el ámbito del sector Parc de l´Alba del Centre Direcional de Cerdanyola del Vallès.
Aprobado: Definitivo Junio 2015Proyecto de la pantalla Elena

Proyecto de urbanización del camino de servicio del depósito controlado "ELENA", y elementos de protección de la urbanización del Parc de l´Alba respecto al depósito controlado. Julio 2015