Tancar
Reurbanització antics emplaçaments contaminats

El Parc de l’Alba ha participat en un projecte que l’Oficina regional de l’OMS a Europa acaba de publicar sobre desenvolupament urbà d’emplaçaments contaminats Urban redevelopment of contaminated sites: a review of scientific evidence and practical knowledge on environmental and health issues (2021).

El projecte es centra en l’estudi de l’evidència científica i casos pràctics per aportar eines i coneixements que ajudin als ens locals a millorar la gestió de la reurbanització d’antics emplaçaments contaminats rehabilitant aquests sòls, els quals són una oportunitat per a un desenvolupament urbà sostenible reduint la ocupació de sòls naturals o inalterats. El Parc de l’Alba contribueix amb el cas estudi: Àrids Cataluña, on s’han creat espais verds de qualitat al corredor verd. L'emplaçament va ser restaurat l’any 2010 i incorporat al corredor verd del Parc de l'Alba l'any 2012. 


Els reptes són grans, s'han fet molta feina, però encara queda molt treball per fer per tal d'incorporar aquest emplaçaments antigament contaminats al Parc de l'Alba, urbanitzant-los amb condicions de salut i benestar per a les persones i al medi ambient.


World Health organization 


This remediation is just one of our restoration projects we have to manage in our park. A paper in English (and the corresponding presentation) gives a global overview of our projects in different stages of progress.  

 

 Avaluació d'impacte en salut i definició d'indicadors de seguiment / HEALTH IMPACT

Avaluació d'impacte en salut i definició d'indicadors de seguiment, al Pla Director urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, descarregat en PDF / Health impact assessment and specifying monitoring indicators for the udmp for the demarcation and planing of the Centre Direccional in Cerdanyola del Vallès downloaded in PDFGuia per promoure la infraestructura verda i la biodiversitat / GUIDE TO PROMOTING GREEN INFRAESTRUCTURE AND BIODIVERSITY

Als edificis del Parc de l´Alba, descarregat en PDF  /  downloaded in PDFSUPORT A LA INFRAESTRUCTURA VERDA

El Parc de l’Alba, que inclou l’àrea empresarial del BARCELONA SYNCHROTON PARK (BSP), posa una particular atenció en la conservació de la natura i la restauració ecològica. 

El planejament de l’espai ja va definir un conjunt harmònic de sectors on les àrees empresarials i residencials conviuen amb les destinades a conreus, torrents rius i boscos, i on es conserva un extens connector ecològic.

Els espais verds, que també allotgen fauna i flora silvestres, conformen també alhora un entorn natural saludable on les persones –tant ciutadans de l’entorn com personal de les empreses del  BSP- troben espais saludables per a lleure en contacte amb la natura.
 
La gestió que es duu a terme potencia aquesta ‘infraestructura verda’, que la CE (Comissió Europea) defineix com una xarxa d’espais terrestres i aquàtics, que afavoreixen la biodiversitat (tota la varietat de formes de vida del planeta) i els serveis que els ecosistemes presten a les persones.
El BSP també promou entre les empreses ubicades al Parc totes aquelles accions encaminades a  donar suport a la natura.
 
El Programa d’actuacions de suport a la infraestructura verda del Parc de l’Alba s’estructura en 5 eixos. Itineraris al corredor verd

Descarregat l'itineriari en PDF 

 Sostenibilitat i qualitat de vida

Urbanitzar un territori per atreure empreses i generar riquesa econòmica a favor de la seva gent s’ha de fer prioritzant la sostenibilitat i la qualitat de vida. El Parc ho té assumit i, des de l’inici, ha estat dissenyat amb aquesta preocupació.

Per tal de millorar l’eficiència energètica i reduir l’impacte ambiental del desenvolupament urbanístic, s’ha implantat
un sistema de climatització centralitzat: producció simultània d’electricitat, calor i fred, i distribució dels mateixos pel conjunt del parc.

El
cicle de l’aigua ha estat també un dels vectors ambientals clau pres en consideració: 15,5 ha (quasi el 14 % de la superfície total) es van destinar al sistema hidrogràfic per tal de preservar les lleres dels torrents i alhora, amb criteris hidràulics, limitar les zones d’avingudes i màxims corrents.

Però atreure gent vol dir pensar
la mobilitat per no col·lapsar ni contaminar tot un territori. En aquest sentit, el Parc té el seu pla especial d’infraestructures i aposta pels transports públics.

 Abocador Can Planas

L’abocador de Can Planas va ser clausurat l’any 1995 per l’AMB i des de llavors està en fase de postclausura. L’any 2006, el Parc de l’Alba rep una comanda de gestió per tal de garantir que l’espai ocupat per l’abocador sigui una zona verda compatible amb la urbanització prevista. Amb aquesta finalitat, s’han realitzat estudis i projectes sota la supervisió de les administracions competents, per tal de garantir la salut de les persones, la qualitat del medi ambient i la seguretat de la urbanització.
 
Podrà trobar
AQUÍ un balanç detallat de l’estat actual dels treballs i actuacions dutes a terme pel Parc de l’Alba a l’abocador Can Planas.
Dipòsit Elena

El Parc de l’Alba va detectar la presència de biogàs a l’exterior del dipòsit Elena el mes de desembre de 2012. Des d’aquest moment en què ho va posar en coneixement de les administracions competents, es vénen realitzant tot un seguit d’estudis, propostes i actuacions per tal de garantir la salut de les persones i del medi ambient, i la seguretat de la urbanització que s’està desenvolupant a l’entorn del dipòsit.
 
Podrà trobar
AQUÍ una descripció detallada de l’estat actual del dipòsit Elena i de les actuacions dutes a terme pel Parc des de la detecció de biogàs a l’exterior del dipòsit al 2012.