Tancar

FORMULARI CONVOCATÒRIA CONCURS D'OPOSICIÓ

Ompli els següents camps amb la informació i documentació corresponent per tal que rebem la vostra sol·licitud.
Nom
Cognoms
Adreça de correu electrònic
DNI/NIE
Denominació de la plaça / lloc de treball
Documentació complementària a la sol·licitud
Formulari/Instància normalitzada de la sol·licitud
Fotocopia del DNI, NIE o passaport en vigor
Fotocopia o certificat de la titulació requerida
Certificat de llengua catalana
Certificat de llengua castellana
Mèrits avaluables

Els mèrits avaluables en la fase de concurs que s'han indicat en aquestes bases

- Experiència professional
- Formació complementària
Comprovant de la transferència realitzada en concepte de taxa
He llegit i accepto la Politica de Privacitat
AUTORITZACIÓ I CONSENTIMENT
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s'incorporaran al fitxer Participació ciutadana, el responsable del qual és el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, amb la finalitat de gestionar el contacte amb la ciutadania interessada amb la tramitació del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional i en prendre part en els processos de participació ciutadana relacionats, i per tal d'enviar-li informació sobre les actuacions, i convidar-la a participar en les diferents formes previstes per la normativa legal vigent.
El Consorci es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, sens perjudici de la tramesa al Departament de Territori i Sostenibilitat de les aportacions presentades per tal de que siguin tingudes en consideració. En la web del Departament i en el mateix anunci d'informació pública es dona informació sobre el tractament de les dades que efectuarà el Departament.
També podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a la següent adreça: consorci@parcdelalba.cat.