Cerrar
CONVOCATORIA CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE 3 PLAZAS VACANTES

Convocatoria concurso de oposición para la selección de tres plazas vacantes, mediante una convocatoria pública de contractación laboral fijo, correspondiente a la oferta pública de ocupación del ejercicio 2023.

  • Fecha de publicación del anuncio: 11/04/2024
  • Plazo de presentación: 10/05/2024Rellenar el formulario a través de este enlace para enviar la solicitud
Convocatoria de concurso de méritos dirigida al personal de los entes consorciados.

Convocatoria de un concurso de méritos dirigido al personal de los entes consorciados, Instituto Catalan del Suelo de la Generalitat de Catalunya y Ajuntamiento de Cerdanyola del Vallès, para proveer la plaza de Responsable del control económico y financiero del Consorcio, mediante contrato laboral indefinido.Convocatoria ordinaria de concurso de méritos

Convocatoria ordinaria de concurso de méritos, para ocupar tres plazas vacantes en base a la Disposición Adicional 4a del Real decreto ley 32/2021, del 28 de diciembre.
 
 

Lista definitiva admitidos y/o excluidos - fecha de publicación 05/07/2023


 Convocatoria extraordinaria de concurso de meritos

Convocatoria extraordinaria de concurso de méritos, vinculada al proceso de estabilizació laboral, convocado con el objectivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración Pública, de conformidad con la Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública.

Lista provisional admitidos y/o excluídos - fecha de publicación 19/05/2023

Lista definitiva admitidos y/o excluídos - fecha de publicación 28/08/2023

Resolución tribunal de selección - fecha de publicación 18/09/2023

Resolución definitiva tribunal de selección - fecha de publicación 11/10/2023

 
 Convocatoria extraordinaria de concurso-oposición

Convocatoria extraordinaria de concurso - oposición vinculado al proceso de estabilización laboral, convocado con el objectivo de reducir la tasa de temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas. Cómo establece la Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública.
 FORMULARIO CONVOCATORIA CONCURSO DE OPOSICIÓN

Rellene los siguientes campos con la información y documentación correspondiente para que recibamos su solicitud.
Nombre
Apellidos
Dirección de correo electrónico
DNI/NIE
Denominación de la plaza / puesto de trabajo
Documentación complementaria en la solicitud
Formulario/Instancia normalizada de la solicitud
Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor
Fotocopia o certificado de la titulación requerida
Certificado de lengua catalana
Certificado de lengua castellana
Méritos evaluables

Los méritos evaluables en la fase de concurso que se han indicado en estas bases

- Experiencia profesional
- Formación complementaria
Comprobante de la transferencia realizada en concepto de tasa
He leído y acepto la Política de Privacidad
AUTORITZACIÓ I CONSENTIMENT
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s'incorporaran al fitxer Participació ciutadana, el responsable del qual és el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, amb la finalitat de gestionar el contacte amb la ciutadania interessada amb la tramitació del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional i en prendre part en els processos de participació ciutadana relacionats, i per tal d'enviar-li informació sobre les actuacions, i convidar-la a participar en les diferents formes previstes per la normativa legal vigent.
El Consorci es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, sens perjudici de la tramesa al Departament de Territori i Sostenibilitat de les aportacions presentades per tal de que siguin tingudes en consideració. En la web del Departament i en el mateix anunci d'informació pública es dona informació sobre el tractament de les dades que efectuarà el Departament.
També podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a la següent adreça: consorci@parcdelalba.cat.