Cerrar
Estatutos de la asociación

Estatutos de la asosiación administrativa de cooperació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vàlles. FORMULARIO CONVOCATORIA CONCURSO DE OPOSICIÓN

Rellene los siguientes campos con la información y documentación correspondiente para que recibamos su solicitud.
Nombre
Apellidos
Dirección de correo electrónico
DNI/NIE
Denominación de la plaza / puesto de trabajo
Documentación complementaria en la solicitud
Formulario/Instancia normalizada de la solicitud
Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor
Fotocopia o certificado de la titulación requerida
Certificado de lengua catalana
Certificado de lengua castellana
Méritos evaluables

Los méritos evaluables en la fase de concurso que se han indicado en estas bases

- Experiencia profesional
- Formación complementaria
Comprobante de la transferencia realizada en concepto de tasa
He leído y acepto la Política de Privacidad
AUTORITZACIÓ I CONSENTIMENT
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s'incorporaran al fitxer Participació ciutadana, el responsable del qual és el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, amb la finalitat de gestionar el contacte amb la ciutadania interessada amb la tramitació del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional i en prendre part en els processos de participació ciutadana relacionats, i per tal d'enviar-li informació sobre les actuacions, i convidar-la a participar en les diferents formes previstes per la normativa legal vigent.
El Consorci es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, sens perjudici de la tramesa al Departament de Territori i Sostenibilitat de les aportacions presentades per tal de que siguin tingudes en consideració. En la web del Departament i en el mateix anunci d'informació pública es dona informació sobre el tractament de les dades que efectuarà el Departament.
També podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a la següent adreça: consorci@parcdelalba.cat.