Tancar
Itineraris al corredor verd

Descarregat l'itineriari en PDF aquíSUPORT A LA INFRAESTRUCTURA VERDA

El Parc de l’Alba, que inclou l’àrea empresarial del BARCELONA SYNCHROTON PARK (BSP), posa una particular atenció en la conservació de la natura i la restauració ecològica. 

El planejament de l’espai ja va definir un conjunt harmònic de sectors on les àrees empresarials i residencials conviuen amb les destinades a conreus, torrents rius i boscos, i on es conserva un extens connector ecològic.

Els espais verds, que també allotgen fauna i flora silvestres, conformen també alhora un entorn natural saludable on les persones –tant ciutadans de l’entorn com personal de les empreses del  BSP- troben espais saludables per a lleure en contacte amb la natura.
 
La gestió que es duu a terme potencia aquesta ‘infraestructura verda’, que la CE (Comissió Europea) defineix com una xarxa d’espais terrestres i aquàtics, que afavoreixen la biodiversitat (tota la varietat de formes de vida del planeta) i els serveis que els ecosistemes presten a les persones.
El BSP també promou entre les empreses ubicades al Parc totes aquelles accions encaminades a  donar suport a la natura.
 
El Programa d’actuacions de suport a la infraestructura verda del Parc de l’Alba s’estructura en 5 eixos. Sostenibilitat i qualitat de vida

Urbanitzar un territori per atreure empreses i generar riquesa econòmica a favor de la seva gent s’ha de fer prioritzant la sostenibilitat i la qualitat de vida. El Parc ho té assumit i, des de l’inici, ha estat dissenyat amb aquesta preocupació.

Per tal de millorar l’eficiència energètica i reduir l’impacte ambiental del desenvolupament urbanístic, s’ha implantat un sistema de climatització centralitzat: producció simultània d’electricitat, calor i fred, i distribució dels mateixos pel conjunt del parc.

El cicle de l’aigua ha estat també un dels vectors ambientals clau pres en consideració: 15,5 ha (quasi el 14 % de la superfície total) es van destinar al sistema hidrogràfic per tal de preservar les lleres dels torrents i alhora, amb criteris hidràulics, limitar les zones d’avingudes i màxims corrents.

Però atreure gent vol dir pensar la mobilitat per no col·lapsar ni contaminar tot un territori. En aquest sentit, el Parc té el seu pla especial d’infraestructures i aposta pels transports públics.Abocador Can Planas

L’abocador de Can Planas va ser clausurat l’any 1995 per l’AMB i des de llavors, està en fase de postclausura. L’any 2006, el Parc de l’Alba rep una comanda de gestió per tal de garantir que l’espai ocupat per l’abocador sigui una zona verda compatible amb la urbanització prevista. Amb aquesta finalitat, s’han realitzat estudis i projectes sota la supervisió de les administracions competents, per tal de garantir la salut de les persones, la qualitat del medi ambient i la seguretat de la urbanització.
 
Podrà trobar
AQUÍ un balanç detallat de l’estat actual dels treballs i actuacions dutes a terme pel Parc de l’Alba a l’abocador Can Planas.
Dipòsit Elena

El Parc de l’Alba va detectar la presència de biogàs a l’exterior del dipòsit Elena el mes de desembre de 2012. Des d’aquest moment en què ho va posar en coneixement de les administracions competents, es vénen realitzant tot un seguit d’estudis, propostes i actuacions per tal de garantir la salut de les persones i del medi ambient, i la seguretat de la urbanització que s’està desenvolupant a l’entorn del dipòsit.
 
Podrà trobar
AQUÍ una descripció detallada de l’estat actual del dipòsit Elena i de les actuacions dutes a terme pel Parc des de la detecció de biogàs a l’exterior del dipòsit al 2012.